Solární termické systémy

Energie ze slunce.

Solární termické systémy umožňují využít sluneční energii – zdroj s dostatečnou a cenově přijatelnou kapacitou, který zároveň nezatěžuje životní prostředí. Společnost SLUNCE INVEST s.r.o. nabízí možnost využití této solární energie v oblasti vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a ohřevu bazénů u rodinných a bytových domů, rekreačních a průmyslových objektů.

Délka slunečního svitu v ČR

Sluneční energie dopadá na celou plochu České republiky a díky tomu ji lze velmi dobře využít. Počet slunečných hodin se ročně pohybuje od 1 400 do 1 700 (70% pro období duben – září, 30% pro období říjen – březen) – díky tomuto energetickému rozložení je možné efektivně sluneční energie využívala při dobré účinnosti solárního systému dosáhnout poměrně vysokého výkonu.

 • Levné řešení ohřevu teplé vody – v letních měsících můžete dosáhnout pokrytí až 100%, v ročním průměru 75-80%
 • Celoroční funkčnost – energii ze slunce získáváte ZDARMA po celý rok
 • Ochráníte se před rostoucími cenami energií – čím dříve začnete využívat solárního systému, tím dříve začnete šetřit
 • Návratnost solárního systému i bez státní dotace je 8 let
 • Ověřená životnost solárních systému Thermosolar je 38 let
 • Spolehlivý, plně automatizovaný provoz
 • Instalací solárních systémů přispíváte ke zlepšení životního prostředí snížením emisí

Věděli jste, že:
dodavatel solárních panelů ThermoSolar si velmi zakládá na ekologickém provozu? Při výrobě panelů používá uzavřené okruhy vody a tím nezatěžuje životní prostředí.

POUŽITÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Bytové domy

Bytové domy (BD) mají vysokou spotřebu energie na ohřev TUV. Ta je dána vyšším počtem obyvatel a různorodými požadavky na potřebu teplé užitkové vody. Proto jsou právě bytové domy, či komplexy bytových domů, efektivní oblastí pro využití solárních termických systémů. V mnohých případech tyto domy využívají starší, zanedbané systémy pracující s velkými tepelnými ztrátami a tedy i nízkou účinností vedoucí k vysoké ceně pro koncového zákazníka.

 

Solární systém na střeše bytového domu

Věděli jste, že:

 • Při zachování běžného provozu bytového domu se návratnost investice může pohybovat v horizontu 8-10 let.
 • U stávajících BD dosahují úspory energií při ohřevu TUV obvykle 25% – 45%. U kombinovaných systémů zahrnujících fasádní a střešní solární kolektory pak až 80%.
 • U menších BD lze vhodnou kombinací solárních soustav s jinými systémy a zdroji (např. kombinace solární soustavy s kotli na biomasu nebo tepelnými čerpadly) dosáhnout až 100% energetické nezávislosti bytového domu při výrazně nižších provozních nákladech.
 • U těchto kombinovaných soustav je možné čerpat finanční podporu dotačního programu a tím snížit finanční zátěž přepočtenou na bytovou jednotku.

Průmyslové objekty

Efektivní využití sluneční energie prostřednictvím solárních systémů je možné aplikovat i u průmyslových objektů, hotelů, penzionů i ubytoven. Tyto systémy jsou využitelné pro všechna odvětví, typy budov i pro volnou plochu. Systém umožňuje využít stávajících rozvodů a lze ho kombinovat s běžnými systémy (plyn, elektřina, tepelná čerpadla atd.).

Instalací solárních systémů, díky jejich dlouholeté životnosti, docílíte rychlé návratnosti své investice a vysokých úspor nákladů na energie – nebudete závislí na růstu cen energií a získáte konkurenční výhodu.

 

Kde můžete solární systém využít:

 • Hygiena zaměstnanců/hostů (sprchování, mytí rukou atd.)
 • Technologické účely (mytí, čistění, sušení, odpařování, oplachy, chlazení atd.)
 • Přitápění
 • Vytápění
 • Temperování

Rodinné domy

OHŘEV VODY

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) je v objektech určených pro bydlení, z hlediska návratnosti realizované investice, nejlepším způsobem využití solárních systémů.

Doplnění běžných zdrojů solárními systémy Vám zajistí, v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách, ročně úsporu průměrně kolem 75-80% energie pro ohřev vody. Přibližně 75% těchto úspor spadá do období od dubna do října, zbylých 25% pak na zbytek roku. V letním období se úroveň solárního krytí pohybuje mezi 90 – 100% (minimální či žádná potřeba sekundárního tepelného zdroje), v jarním a podzimním období je solární systém stále schopný zajistit většinu energie pro ohřev TUV, v zimním období umožňuje snížit náklady na konvenční způsob ohřevu předehříváním TUV.

PŘITÁPĚNÍ

Solární systémy lze využít, obvykle v kombinaci s ohřevem TUV i jako podporu při vytápění domu. I když je systém při přitápění pouze doplňkovým zdrojem a návratnost investice je delší, můžete i v tomto případě u nízkoenergetických domů ušetřit až 35% z celkové spotřeby energie na vytápění a ohřev užitkové vody.

Pro solární přitápění není potřeba akumulační nádrž nebo bazén (s tímto aspektem je ovšem nutno počítat při dimenzování systému). V případě instalování akumulační nádrže je ovšem možné spotřebu tepelné energie rozložit i na období s nízkým slunečním svitem.

Nejčastějším řešením je předehřev stávajícího topného systému pomocí nerezového deskového výměníku. Sluneční energie je tedy napřímo využívána pro topení (ohřev topné vody) v okamžiku dostatečného slunečního svitu. Akumulátorem tepla je pak vlastní vytápěný prostor (dům či byt). Hlavní tepelný zdroj (plynový či elektrický kotel) zajišťuje pouze dohřev topné vody na nastavenou teplotu.

BAZÉNY

Ohřev bazénu je zajímavým doplňkem systémů pro ohřev užitkové vody a přitápění, umožňující maximální využití solárního systému v průběhu celého roku. V létě je ohřívána užitková voda včetně bazénové, v zimě se přitápí a v přechodných obdobích si může uživatel zvolit přitápění s ohřevem TUV anebo přitápění s ohřevem TUV a bazénem.

Solární ohřev může u venkovních bazénů také výrazně prodloužit jejich koupací sezónu (od dubna do konce září). V případě vnitřních bazénů, za použití dalšího zdroje tepla, zajistí koupání celoroční (resp. snížit náklady na jejich vytápění).

Pro ohřev bazénu se v solárním systému používá nerezový plnoprůtočný bazénový výměník, zajišťující přenos tepelné energie celému objemu bazénové vody, která projde přes filtraci bazénu. Výměník lze dodat v kombinaci ohřevu bazénové vody od soláru, i od dalšího zdroje tepla (např. tepelného čerpadla, kotle na tuhá paliva atd.).

Velikost kolektorového pole se odvozuje od typu bazénů (exteriérový, interiérový) a jeho velikosti. Investice do tohoto systému je ve srovnání s přímým ohřevem bazénu (např. pomocí plastových absorbérů) značně vyšší, ale je nutné brát v potaz životnost a využití celého systému, jak pro ohřev TUV, tak i pro přitápění.

Instalace solárního systému na rodinném domě

Rekreační objekty

Solární systémy lze využít k vytápění různých rekreačních a sezónních objektů (např. kempy, tábory), které jsou využívané hlavně v letním období a ve zbytku roku pak pouze příležitostně.

Solární systém na střeše rekreačního objektu

Pro tento typ objektů je možné navrhnout systém zahrnující malý počet kolektorů s osazením maloobjemových topných těles a zásobníku TUV. V době využívání těchto objektů se ohřívá užitková voda a případně se i přitápí. Pokud objekt není využíván, solární systém zajišťuje temperování objektu. Díky tomu je ve velké míře zamezeno vlhkosti zdiva a tvorbě plísní, především v kamenných objektech.

SUCHÝ AKUMULÁTOR TEPLA

Víte, jak si velkou část léta schovat na zimu?

Akumulátor se v letním období nabíjí teplovodními panely Thermosolar případně tepelným čerpadlem Chameleon, které zároveň chladí dům. Tento způsob ukládání tepla je vhodný i pro jiné zdroje tepla. Samotný akumulátor je tvořen několika desítkami metrů krychlových směsi kamenného prachu, proložené nabíjecím a vybíjecím potrubím.

Jeho velikost je dána technickými parametry kamenného prachu a rozdílem teplot mezi maximální dosaženou teplotou v akumulaci a požadovanou teplotou otopné soustavy pro zajištění tepelné pohody. Pro maximální využití naakumulovaného tepla je vhodné mít otopnou soustavu tvořenou podlahovým nebo stěnovým vytápěním, které lze využít i ke chlazení.

Samotný způsob řešení a provedení způsobu akumulace je chráněn užitným vzorem.

Podívejte se, jakým způsobem jsme postupovali u realizovaných zakázek.